chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải ở đâu

  1. V

    Chia Sẻ Lớp học cấp chứng chỉ trình độ chuyên môn vận tải uy tín

    Khóa học sơ cấp chuyên ngành vận tải – Chương trình bồi dưỡng trình độ chuyên môn vận tải cho người quản lý, điều hành, khai thác vận tải, cán bộ quản lý đội xe… theo nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Đăng ký kinh doanh vận tải xe biển...
Top