chứng chỉ sơ cấp trình độ chuyên môn vận tải

  1. V

    Chia Sẻ Địa chỉ học Chứng chỉ Sơ cấp Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

    Thông báo, chốt danh sách khóa học sơ cấp chuyên ngành vận tải – Chương trình bồi dưỡng trình độ chuyên môn vận tải cho người quản lý, điều hành, khai thác vận tải theo nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Cấp chứng chỉ sơ cấp Quản trị điều...
Top