công bố giá vật liệu xây dựng huế

 1. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUẾ THÁNG 7 NĂM 2019

  Ngày .. tháng 08 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Huế ban hành công văn số .../LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 2. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUẾ THÁNG 6 NĂM 2019

  Ngày 17 tháng 07 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Huế ban hành công văn số 1754/LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 3. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUẾ THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày tháng 06 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Huế ban hành công văn số .../LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 4. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUẾ THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 27 tháng 05 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Huế ban hành công văn số 377/LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 5. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUẾ THÁNG 3 NĂM 2019

  Ngày 18 tháng 04 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Huế ban hành công văn số 833/LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 6. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUẾ THÁNG 2 NĂM 2019

  Ngày 22 tháng 03 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Huế ban hành công văn số 593/LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top