công bố giá vật liệu xây dựng kontum

 1. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KON TUM THÁNG 7 NĂM 2019

  Ngày 21 tháng 08 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành công văn số 06/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 2. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KON TUM THÁNG 6 NĂM 2019

  Ngày 18 tháng 07 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành công văn số 05/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 3. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KON TUM THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày 25 tháng 06 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành công văn số 04/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 4. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KON TUM THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 06 tháng 05 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành công văn số 03/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 5. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KON TUM THÁNG 3 NĂM 2019

  Ngày 18 tháng 04 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành công văn số 02/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 6. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KON TUM THÁNG 1 NĂM 2019

  Ngày 29 tháng 03 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành công văn số 01/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
Top