công bố giá vật liệu xây dựng lào cai

  1. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI QUÝ 2 NĂM 2019

    Ngày 29 tháng 03 năm 2019 Liên Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành công văn số 73/CB-SGTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên...
  2. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI QUÝ 1 NĂM 2019

    Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Liên Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành công văn số 2797/CB-SGTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay...
Top