công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh bến tre

  1. TrinhDo

    CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE THÁNG 10 NĂM 2019

    Ngày 31 tháng 10 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bến Tre ban hành công bố số 3732/TB-STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
  2. TrinhDo

    CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE THÁNG 9 NĂM 2019

    Ngày 07 tháng 10 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bến Tre ban hành công bố số 3415/TB-STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
Top