công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh gia lai

  1. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH GIA LAI THEO CÔNG BỐ SỐ 02/2019

    Ngày 20 tháng 08 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Gia Lai ban hành công bố số 02/2019/CBGVL-LS về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
  2. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH GIA LAI THEO CÔNG BỐ SỐ 01/2019

    Ngày 20 tháng 03 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Gia Lai ban hành công bố số 01/2019/CBGVL-LS về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
Top