công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh hà giang

  1. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÀ GIANG QUÝ 2 NĂM 2019

    Ngày 15 tháng 07 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành công bố số 23/CB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
  2. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÀ GIANG QUÝ 1 NĂM 2019

    Ngày 18 tháng 04 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành công bố số 12/CB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top