công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh hà tĩnh

  1. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH QUÝ 2 NĂM 2019

    Ngày 27 tháng 06 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành công bố số 1458/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
  2. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH QUÝ 1 NĂM 2019

    Ngày 22 tháng 03 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành công bố số 546/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
Top