công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh hải dương

 1. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 7 NĂM 2019

  Ngày 25 tháng 07 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 07/STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 2. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 6 NĂM 2019

  Ngày 25 tháng 06 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 06/STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 3. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày 25 tháng 05 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 05/STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 4. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 25 tháng 04 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 04/STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 5. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 3 NĂM 2019

  Ngày 25 tháng 03 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 03/STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 6. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 2 NĂM 2019

  Ngày 25 tháng 02 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 02/STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 7. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 1 NĂM 2019

  Ngày 25 tháng 01 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 01/STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
Top