công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh hậu giang

 1. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG THÁNG 9 NĂM 2019

  Ngày 23 tháng 09 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành công văn số 1951/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 2. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG THÁNG 8 NĂM 2019

  Ngày 20 tháng 08 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành công văn số 1623/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 3. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG THÁNG 7 NĂM 2019

  Ngày 17 tháng 07 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành công văn số 1339/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 4. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG THÁNG 6 NĂM 2019

  Ngày 25 tháng 06 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành công văn số 1177/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 5. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày 17 tháng 05 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành công văn số 867/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 6. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 12 tháng 04 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành công văn số 640/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 7. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG THÁNG 3 NĂM 2019

  Ngày tháng 03 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành công văn số ..../SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 8. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG THÁNG 2 NĂM 2019

  Ngày 18 tháng 02 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành công văn số 264/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 9. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG THÁNG 1 NĂM 2019

  Ngày 25 tháng 01 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành công văn số 187/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top