công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh hòa bình

  1. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÒA BÌNH QÚY 3 NĂM 2019

    Ngày 20 tháng 09 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành công văn số 2743/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
  2. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÒA BÌNH QÚY 2 NĂM 2019

    Ngày 28 tháng 06 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành công văn số 1746/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
Top