công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh phú yên

 1. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN THÁNG 7 NĂM 2019

  Ngày 02 tháng 08 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành công bố số 129TBLS/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 2. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày 03 tháng 06 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành công bố số 93TBLS/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 3. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 03 tháng 05 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành công bố số 74TBLS/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 4. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN THÁNG 2 NĂM 2019

  Ngày 05 tháng 03 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành công bố số 32TBLS/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 5. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN THÁNG 1 NĂM 2019

  Ngày 11 tháng 02 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành công bố số 127TBLS/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
Top