công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh quảng nam

  1. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NĂM QUÝ 1 NĂM 2019

    Ngày 19 tháng 08 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Nam ban hành công bố số 42/TB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
  2. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NĂM QUÝ 1 NĂM 2019

    Ngày 13 tháng 05 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Nam ban hành công bố số 24/TB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top