công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh sóc trăng

 1. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 8 NĂM 2019

  Ngày 09 tháng 09 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành công bố số 08/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 2. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 7 NĂM 2019

  Ngày 07 tháng 08 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành công bố số 07/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
 3. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 6 NĂM 2019

  Ngày 05 tháng 07 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành công bố số 06/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 4. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày 06 tháng 06 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành công bố số 05/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 5. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 08 tháng 05 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành công bố số 04/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 6. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 3 NĂM 2019

  Ngày 08 tháng 04 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành công bố số 03/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 7. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 2 NĂM 2019

  Ngày 08 tháng 03 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành công bố số 01/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 8. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 1 NĂM 2019

  Ngày 11 tháng 02 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành công bố số 01/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
Top