công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh sơn la

  1. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SƠN LA QUÝ 2 NĂM 2019

    Ngày 12 tháng 07 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành công văn số 1219/TB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
  2. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SƠN LA QUÝ 1 NĂM 2019

    Ngày 11 tháng 04 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành công văn số 592/TB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top