công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh tiền giang

 1. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG THÁNG 6 NĂM 2019

  Ngày 24 tháng 07 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tiền Giang ban hành công bố số 1949/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 2. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày 19 tháng 06 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tiền Giang ban hành công bố số 1625/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 3. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 23 tháng 05 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tiền Giang ban hành công bố số 1362/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 4. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG THÁNG 3 NĂM 2019

  Ngày 23 tháng 05 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tiền Giang ban hành công bố số 1361/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
Top