công bố giá vật liệu xây dựng

 1. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 7 NĂM 2019

  Ngày 07 tháng 08 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành công bố số 07/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
 2. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 6 NĂM 2019

  Ngày 05 tháng 07 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành công bố số 06/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 3. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày 06 tháng 06 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành công bố số 05/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 4. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 08 tháng 05 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành công bố số 04/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 5. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 3 NĂM 2019

  Ngày 08 tháng 04 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành công bố số 03/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 6. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 2 NĂM 2019

  Ngày 08 tháng 03 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành công bố số 01/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 7. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 1 NĂM 2019

  Ngày 11 tháng 02 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành công bố số 01/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 8. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KIÊN GIANG THÁNG 6 NĂM 2019

  Ngày 08 tháng 07 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành công bố số 962/CB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 9. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KIÊN GIANG THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày 13 tháng 06 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành công bố số 806/CB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 10. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KIÊN GIANG THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 09 tháng 05 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành công bố số 634/CB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 11. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KIÊN GIANG THÁNG 3 NĂM 2019

  Ngày 09 tháng 04 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành công bố số 456/CB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 12. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KIÊN GIANG THÁNG 2 NĂM 2019

  Ngày 11 tháng 03 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành công bố số 293/CB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 13. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KIÊN GIANG THÁNG 1 NĂM 2019

  Ngày 13 tháng 02 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành công bố số 169/CB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 14. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG THÁNG 6 NĂM 2019

  Ngày 24 tháng 07 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tiền Giang ban hành công bố số 1949/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 15. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày 19 tháng 06 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tiền Giang ban hành công bố số 1625/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 16. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 23 tháng 05 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tiền Giang ban hành công bố số 1362/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 17. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TIỀN GIANG THÁNG 3 NĂM 2019

  Ngày 23 tháng 05 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tiền Giang ban hành công bố số 1361/LS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 18. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THANH HÓA QUÝ 2 NĂM 2019

  Ngày 05 tháng 07 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành công bố số 3872/LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 19. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THANH HÓA QUÝ 1 NĂM 2019

  Ngày 24 tháng 04 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành công bố số 1785/LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 20. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH GIA LAI THEO CÔNG BỐ SỐ 02/2019

  Ngày 20 tháng 08 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Gia Lai ban hành công bố số 02/2019/CBGVL-LS về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
Top