công bố giá vật liệu xây dựng

 1. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH GIA LAI THEO CÔNG BỐ SỐ 01/2019

  Ngày 20 tháng 03 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Gia Lai ban hành công bố số 01/2019/CBGVL-LS về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 2. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 6 NĂM 2019

  Ngày 23 tháng 08 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành công bố số 3632/CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 3. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày 28 tháng 06 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành công bố số 2668/CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 4. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 03 tháng 06 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành công bố số 2233/CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 5. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 2 NĂM 2019

  Ngày 28 tháng 03 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành công bố số 1217/CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 6. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 1 NĂM 2019

  Ngày 12 tháng 03 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành công bố số 943/CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 7. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 7 NĂM 2019

  Ngày 29 tháng 07 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số 1099/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 8. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 6 NĂM 2019

  Ngày 28 tháng 06 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số 895/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 9. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày 28 tháng 05 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số 719/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 10. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 25 tháng 04 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số 533/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 11. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 3 NĂM 2019

  Ngày 28 tháng 03 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số 376/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 12. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 2 NĂM 2019

  Ngày 26 tháng 02 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số 210/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 13. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 1 NĂM 2019

  Ngày 28 tháng 01 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số 135/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 14. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG QUÝ 1 NĂM 2019

  Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng quý 1 năm 2019 được chia làm 2 phần Công bố số 181/CBLS-SXD-STC ngày 25 tháng 02 năm 2019 công bố giá vật liệu cụm thành phố Cao Bằng. Tải file công bố giá bản PDF Tại Đây. Công bố số 208/CBLS-SXD-STC ngày 04 tháng 03 năm 2019 công bố giá vật liệu cụm...
 15. TrinhDo

  CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẮC NINH THÁNG 8 NĂM 2019

  Ngày 05 tháng 09 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành công bố số 08/2019/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên...
 16. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK NÔNG THÁNG 1+2 NĂM 2019

  Ngày 13 tháng 03 năm 2019 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Nông ban hành công văn số 344/SXD-KT&QLHDXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1+2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 17. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 8 NĂM 2019

  Ngày 15 tháng 08 năm 2019 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn số 2160/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 18. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 7 NĂM 2019

  Ngày 15 tháng 07 năm 2019 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn số 1801/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 19. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 6 NĂM 2019

  Ngày 17 tháng 06 năm 2019 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn số 1482/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 20. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày 15 tháng 05 năm 2019 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn số 1129/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
Top