công bố giá vật liệu xây dựng

 1. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 16 tháng 04 năm 2019 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn số 813/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 2. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 1+2 NĂM 2019

  Ngày 15 tháng 01 năm 2019 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn số 125/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh 1+2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
 3. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG QUÝ 2 NĂM 2019

  Ngày 19 tháng 07 năm 2019 Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 5534/SXD-KTXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn thành phố quý 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 4. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG QUÝ 1 NĂM 2019

  Ngày 12 tháng 04 năm 2019 Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 2661/SXD-KTXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn thành phố quý 1năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 5. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN THÁNG 3 NĂM 2019

  Ngày 29 tháng 03 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn số 596/TB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 6. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN THÁNG 1 NĂM 2019

  Ngày 31 tháng 01 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn số 273/TB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 7. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH THUẬN THÁNG 8 NĂM 2019

  Ngày 23 tháng 08 năm 2019 Sở Xây dựng Bình Thuận ban hành công văn số 2495/SXD-QLXD&HTKT về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 8. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH THUẬN THÁNG 7 NĂM 2019

  Ngày 23 tháng 07 năm 2019 Sở Xây dựng Bình Thuận ban hành công văn số 2157/SXD-QLXD&HTKT về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 9. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH THUẬN THÁNG 6 NĂM 2019

  Ngày 24 tháng 06 năm 2019 Sở Xây dựng Bình Thuận ban hành công văn số 1797/SXD-QLXD&HTKT về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 10. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH THUẬN THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày 24 tháng 05 năm 2019 Sở Xây dựng Bình Thuận ban hành công văn số 1425/SXD-QLXD&HTKT về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 11. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH THUẬN THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 17 tháng 05 năm 2019 Sở Xây dựng Bình Thuận ban hành công văn số 1320/SXD-QLXD&HTKT về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 12. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH THUẬN THÁNG 3 NĂM 2019

  Ngày 25 tháng 04 năm 2019 Sở Xây dựng Bình Thuận ban hành công văn số 1090/SXD-QLXD&HTKT về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 13. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH THUẬN THÁNG 2 NĂM 2019

  Ngày 29 tháng 03 năm 2019 Sở Xây dựng Bình Thuận ban hành công văn số 826/SXD-QLXD&HTKT về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 14. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH THUẬN THÁNG 1 NĂM 2019

  Ngày 13 tháng 02 năm 2019 Sở Xây dựng Bình Thuận ban hành công văn số 364/SXD-QLXD&HTKT về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 15. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC THÁNG 7 NĂM 2019

  Ngày 02 tháng 08 năm 2019 Sở Xây dựng Bình Phước ban hành công bố số 1631/SXD-QLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
 16. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC THÁNG 6 NĂM 2019

  Ngày 23 tháng 07 năm 2019 Sở Xây dựng Bình Phước ban hành công bố số 1525/SXD-QLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
 17. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày 01 tháng 07 năm 2019 Sở Xây dựng Bình Phước ban hành công bố số 1329/LSTC-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
 18. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 22 tháng 05 năm 2019 Sở Xây dựng Bình Phước ban hành công bố số 936/LSTC-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
 19. T

  test

  ok oke
 20. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC THÁNG 2 NĂM 2019

  Ngày 21 tháng 03 năm 2019 Sở Xây dựng Bình Phước ban hành công bố số 472/LSTC-XD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
Top