đào tạo sư phạm nghề

  1. T

    Hướng dẫn ChứNg Chỉ Sư phạm NGHỀ 2021 - Dạy Lái xe, sơ cấp nghề, trung cấp nghề CĐ

    Liên thệ Cô Minh 0987.748.463 hoặc cô Hương 0987.758.401 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT quy định về việc bồi dưỡng và c ấp ch ứng ch ỉ nghi ệp v ụ qu ản l ý gi áo d ục; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. I. Đối tượng...
Top