diễn đàn xây dựng

 1. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 02 tháng 05 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 40412/CB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 2. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU THÁNG 3 NĂM 2019

  Ngày 03 tháng 04 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 324/CB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
 3. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU THÁNG 1 NĂM 2019

  Ngày 18 tháng 02 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 112/CB-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
 4. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KON TUM THÁNG 7 NĂM 2019

  Ngày 21 tháng 08 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành công văn số 06/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 5. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KON TUM THÁNG 6 NĂM 2019

  Ngày 18 tháng 07 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành công văn số 05/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 6. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KON TUM THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày 25 tháng 06 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành công văn số 04/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 7. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KON TUM THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 06 tháng 05 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành công văn số 03/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 8. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KON TUM THÁNG 3 NĂM 2019

  Ngày 18 tháng 04 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành công văn số 02/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 9. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KON TUM THÁNG 1 NĂM 2019

  Ngày 29 tháng 03 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Kon Tum ban hành công văn số 01/CBLS-XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 10. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA QUÝ 2 NĂM 2019

  Ngày 24 tháng 06 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn số 2262/CBGVL-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 11. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA QUÝ 1 NĂM 2019

  Ngày 01 tháng 04 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn số 1126/CBGVL-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
 12. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUẾ THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 27 tháng 05 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Huế ban hành công văn số 377/LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 13. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUẾ THÁNG 3 NĂM 2019

  Ngày 18 tháng 04 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Huế ban hành công văn số 833/LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 14. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUẾ THÁNG 2 NĂM 2019

  Ngày 22 tháng 03 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Huế ban hành công văn số 593/LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 15. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUẾ THÁNG 1 NĂM 2019

  Ngày 27 tháng 02 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Huế ban hành công văn số 377/LSXD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 16. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÒA BÌNH QÚY 3 NĂM 2019

  Ngày 20 tháng 09 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành công văn số 2743/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 17. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÒA BÌNH QÚY 2 NĂM 2019

  Ngày 28 tháng 06 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành công văn số 1746/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 18. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HÒA BÌNH QÚY 1 NĂM 2019

  Ngày 21 tháng 03 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành công văn số 652/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 19. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG THÁNG 9 NĂM 2019

  Ngày 23 tháng 09 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành công văn số 1951/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 20. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG THÁNG 8 NĂM 2019

  Ngày 20 tháng 08 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành công văn số 1623/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top