giá vật liệu tháng 12 tỉnh đồng tháp

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG THÁP THÁNG 12 NĂM 2019

    Ngày 14/01/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số: 39/CB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 12 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top