giá vật liệu tháng 3 tỉnh lâm đồng

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH LÂM ĐỒNG THÁNG 3 NĂM 2020

    Ngày 14/4/2020 Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số: 693/CBG-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản cứng...
  2. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH LÂM ĐỒNG THÁNG 3 NĂM 2020

    Ngày 14/4/2020 Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành Công bố số: 693/CBG-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản cứng...
Top