giá vật liệu tháng 5 tỉnh tuyên quang

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TUYÊN QUANG THÁNG 5 NĂM 2019

    Ngày 05/9/2019 Liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Công bố số: .../CBLS/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top