giá vật liệu tháng 6 tỉnh đồng tháp

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG THÁP THÁNG 6 NĂM 2020

    Ngày 10/7/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số: 1064/CB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top