giá vật liệu tháng 7 tỉnh đồng nai

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 7 NĂM 2020

    Ngày 05/8/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành Công bố số: 3940CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
  2. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 7 NĂM 2019

    Ngày 18/10/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành Công bố số: 4584/CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top