giá vật liệu tháng 8 tỉnh nam định

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH NAM ĐỊNH THÁNG 8 NĂM 2020

    Ngày 01/9/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành Công bố số: 08/2020/CBGVL-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
  2. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH NAM ĐỊNH THÁNG 8 NĂM 2019

    Ngày 03/9/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nam Định ban hành công bố số 08/2019/CBGVL-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top