giá vật liệu tháng 8 tỉnh thái nguyên

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN THÁNG 8 NĂM 2020

    Ngày 31/8/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số: 2294/TB-LS về giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
  2. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN THÁNG 8 NĂM 2019

    Ngày 30/8/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số: 2167/TB-LS về giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top