giá vật liệu tỉnh bắc giang

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẮC GIANG THÁNG 10 NĂM 2020

    Ngày 01/10/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số: 05/CBGVLXD-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà k...
  2. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BẮC GIANG THÁNG 9 NĂM 2020

    Ngày 03/9/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số: 04/CBGVLXD-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà k...
Top