giá vật liệu tỉnh điện biên

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 10 NĂM 2020

  Ngày 28/10/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số: 1520/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 9 NĂM 2020

  Ngày 30/9/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số: 1375/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 8 NĂM 2020

  Ngày 28/8/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số: 1188/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 4. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 7 NĂM 2020

  Ngày 29/7/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số: 1014/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 5. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 6 NĂM 2020

  Ngày 30/6/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số: 831/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 6. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 5 NĂM 2020

  Ngày 01/6/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số: 657/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 7. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 12 NĂM 2019

  Ngày 25/12/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số: 1968/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 12 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 8. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 4 NĂM 2020

  Ngày 28/4/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số: 494/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 9. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 12 NĂM 2019

  Ngày 25/12/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số: 1968/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 12 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 10. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 11 NĂM 2019

  Ngày 28/11/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số: 1835/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 11. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 9 NĂM 2019

  Ngày 30/9/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số: 1433/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 12. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 10 NĂM 2019

  Ngày 28/10/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên hành công bố số: 1613/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top