giá vật liệu tỉnh đồng nai

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 8 NĂM 2020

  Ngày 08/9/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành Công bố số: 4624/CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 7 NĂM 2020

  Ngày 05/8/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành Công bố số: 3940CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 6 NĂM 2020

  Ngày 06/7/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành Công bố số: 3345/CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 4. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 5 NĂM 2020

  Ngày 19/6/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành Công bố số: 3068/CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 5. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 12 NĂM 2019

  Ngày 22/01/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành Công bố số: 360/CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 12 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 6. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 11 NĂM 2019

  Ngày 22/01/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành Công bố số: 359/CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 7. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 10 NĂM 2019

  Ngày 18/12/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành Công bố số: 5725/CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 8. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 9 NĂM 2019

  Ngày 22/11/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành Công bố số: 5261/CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 9. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 8 NĂM 2019

  Ngày 22/11/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành Công bố số: 5260/CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 10. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 7 NĂM 2019

  Ngày 18/10/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai hành Công bố số: 4584/CBLS-SXD-STC về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
Top