giá vật liệu tỉnh hải dương 2020

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 11 NĂM 2020

  Ngày 30/11/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số: 11/STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 10 NĂM 2020

  Ngày 30/10/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số: 10/STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 9 NĂM 2020

  Ngày 30/9/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số: 09/STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 4. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 8 NĂM 2020

  Ngày 31/8/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số: 08/STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 5. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 7 NĂM 2020

  Ngày 31/7/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số: 07/STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
 6. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 6 NĂM 2020

  Ngày 30/6/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số: 06/STC-SXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top