giá vật liệu tỉnh lào cai

  1. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI QUÝ 3 NĂM 2020

    Ngày 28/8/2020 Liên Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành công văn số 373/CB-SGTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
  2. Nguyễn Hoa

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI QUÝ 2 NĂM 2020

    Ngày 29/5/2020 Liên Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành công văn số 220/CB-SGTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh quý 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
Top