giá vật liệu tỉnh sóc trăng

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 6 NĂM 2020

  Ngày 10/7/2020 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số: 06/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 5 NĂM 2020

  Ngày 10/6/2020 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số: 05/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 05 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 4 NĂM 2020

  Ngày 08/5/2020 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số: 04/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 04 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
 4. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 12 NĂM 2019

  Ngày 08/01/2020 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số: 12/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 12 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
 5. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 11 NĂM 2019

  Ngày 09/12/2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số: 11/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
 6. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 10 NĂM 2019

  Ngày 08/11/2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số: 10/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản...
 7. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 9 NĂM 2019

  Ngày 09 tháng 10 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Công bố số: 09/SXD-KTVL về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
Top