giá vật liệu tỉnh tây ninh

 1. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINH THÁNG 5 NĂM 2020

  Ngày 04/6/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số: 1664/CB-VLXD-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 2. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINH THÁNG 4 NĂM 2020

  Ngày 04/5/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số: 1274/CB-VLXD-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 3. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINH THÁNG 3 NĂM 2020

  Ngày 03/4/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số: 971/CB-VLXD-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 4. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINH THÁNG 2 NĂM 2020

  Ngày 04/3/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số: 625/CB-VLXD-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 5. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINH THÁNG 12 NĂM 2019

  Ngày 18/12/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số: 3650/CB-VLXD-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 12 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 6. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINH THÁNG 11 NĂM 2019

  Ngày 04/12/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số: 3490/CB-VLXD-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 7. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINH THÁNG 10 NĂM 2019

  Ngày 05/11/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số: 3139/CB-VLXD-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 8. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINH THÁNG 9 NĂM 2019

  Ngày 04/10/2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số: 2700/CB-VLXD-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
 9. Nguyễn Hoa

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH TÂY NINH THÁNG 8 NĂM 2019

  Ngày 30 tháng 08 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số: 2280/CB-VLXD-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên...
Top