giá vật liệu xây dựng đà nẵng

  1. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG QUÝ 2 NĂM 2019

    Ngày 19 tháng 07 năm 2019 Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 5534/SXD-KTXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn thành phố quý 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà...
  2. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG QUÝ 1 NĂM 2019

    Ngày 12 tháng 04 năm 2019 Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 2661/SXD-KTXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn thành phố quý 1năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không...
Top