giá vật liệu xây dựng tỉnh đắk lắk

 1. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 8 NĂM 2019

  Ngày 15 tháng 08 năm 2019 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn số 2160/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 2. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 7 NĂM 2019

  Ngày 15 tháng 07 năm 2019 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn số 1801/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 3. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 6 NĂM 2019

  Ngày 17 tháng 06 năm 2019 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn số 1482/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 4. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày 15 tháng 05 năm 2019 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn số 1129/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 5. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 16 tháng 04 năm 2019 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn số 813/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần...
 6. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 1+2 NĂM 2019

  Ngày 15 tháng 01 năm 2019 Sở Xây dựng Tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn số 125/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh 1+2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra...
Top