giá vật liệu xây dựng tỉnh đồng tháp

 1. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG THÁP THÁNG 8 NĂM 2019

  Ngày 10 tháng 09 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành công văn số 49/CB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 2. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG THÁP THÁNG 7 NĂM 2019

  Ngày 12 tháng 08 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành công văn số 40/CB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 3. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG THÁP THÁNG 6 NĂM 2019

  Ngày 10 tháng 07 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành công văn số 33/CB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 4. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG THÁP THÁNG 5 NĂM 2019

  Ngày 10 tháng 06 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành công văn số 29/CB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 5. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG THÁP THÁNG 4 NĂM 2019

  Ngày 13 tháng 05 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành công văn số 25/CB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 6. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG THÁP THÁNG 2 NĂM 2019

  Ngày 14 tháng 02 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành công văn số 11/CB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 2 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
 7. TrinhDo

  Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG THÁP THÁNG 1 NĂM 2019

  Ngày 14 tháng 02 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành công văn số 11/CB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm...
Top