giá vật liệu xây dựng tỉnh thái nguyên

  1. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN THÁNG 3 NĂM 2019

    Ngày 29 tháng 03 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn số 596/TB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 3 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
  2. TrinhDo

    Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN THÁNG 1 NĂM 2019

    Ngày 31 tháng 01 năm 2019 Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn số 273/TB-LS về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 1 năm 2019. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần...
Top