Tâm sự Docker build và những tùy chọn

Tham gia
3/10/19
Bài viết
32
Biểu cảm được nhận
1
Docker không còn mới ở thời điểm hiện tại và ngày càng chứng tỏ khả năng tuyệt vời của nó. Một hoạt động không thể thiếu trong việc sử dụng Docker là Build Images. Các tùy chọn sau đây hy vọng giúp ích các bạn trong quá trình ấy..

Docker buildTạo ra lệnh trong thư mục chứa file Dockerfile

Build với tên và tag

Tên được gán là ubuntu/alpine

Tag được gán là 2.0

Kiểm tra bằng lệnh "docker images"

Build với file tùy chọn

Option -f: trỏ đến file muốn sử dụng để thay thế Dockerfile

Build với Github URL

Có thể sử dụng đường dẫn ngắn hoặc đường dẫn repository đầy đủ. Dockerfile nằm ở thư mục gốc của Git repo.

Có thể chỉ định một repo khác tùy ý với git:// hoặc git@

Build với file đọc từ STDIN

Ngoài 3 kiểu file dưới đây còn hỗ trợ gzip, xz ...

Build không sử dụng cache

Docker sử dụng cache để rút ngắn thời gian build, nếu không muốn điều đó có thể sử dụng cờ --no-cache

Loại bỏ file không muốn thêm vào images

Bạn sử dụng chức năng ADD hoặc COPY, có thể sẽ xuất hiện những file bạn không mong muốn nằm lần những file cần thiết. Có thể ignore bằng file .dockerignore tương tự như .gitignore

Xem thêm: phần mềm quản lý doanh nghiệp

Đặt biến sử dụng trong Dockerfile


Nếu chương trình của bạn chỉ cần chạy 1 hoặc vài file thực thi, cấu hình, nhưng để có được các file ấy lại cần cài đặt môi trường, package, module rất phức tạp và tốn dung lượng khiến cho images của bạn nặng nề.

Xem thêm: mvc

Khi ấy, bạn có thể thực hiện các công việc cài đặt đó ở các stage có đầy đủ môi trường, rồi copy file cần thiết sang stage dựa trên images nhẹ hơn, nhưng đủ để execute/run ứng dụng của bạn.

Xem thêm: asp.net là gì

Các stage được đặt tên bằng từ khóa as và có thể COPY giữa các stage bằng cờ --from=<stage name>
 
Top