Chia Sẻ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh An Giang

dutoaneta

ADMIN
Tham gia
21/8/19
Bài viết
104
Biểu cảm được nhận
9
Địa chỉ
Số 12 ngõ 1 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Website
dutoaneta.vn
Ngày 16 tháng 02 năm 2017 UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc công bố Thay thế một phần Bộ Đơn giá Xây dựng công trình - Phần Khảo sát
Điều 1. Công bố đính chính bộ Đơn giá Xây dựng công trình - Phần Khảo sát được ban hành kèm theo Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, cụ thể như sau:
Dự toán khảo sát xây dựng công trình phải được lập theo bộ Đơn giá Xây dựng công trình – Phần Khảo sát đính kèm Quyết định này.
Trong giai đoạn chưa có Định mức thay thế, các công tác khảo sát (công tác thí nghiệm trong phòng) không có trong bộ Đơn giá Xây dựng công trình – Phần Khảo sát đính kèm thì được tiếp tục sử dụng bộ Đơn giá Xây dựng công trình – Phần Khảo sát được ban hành kèm theo Quyết định 1175/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang để lập dự toán khảo sát xây dựng công trình.
Điều 2. Hiệu lực thi hành:
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Xử lý chuyển tiếp
Đối với các gói thầu đã có kết quả lựa chọn nhà thầu thì không điều chỉnh dự toán theo đơn giá đính kèm Quyết định này.
Đối với các gói thầu chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh dự toán trình thẩm định, phê duyệt lại dự toán theo đơn giá đính kèm Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Top