LỖI ETA KHI MỞ TRUC TIẾP FILE TRÊN WIN 10

Tham gia
28/10/19
Bài viết
2
Biểu cảm được nhận
2
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at DuToanEta.GridTL.Draw()
at DuToanEta.GridTL.Pic_Main_MouseUp(Object sender, MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.9136 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
DuToanEta
Assembly Version: 3.1.3.19
Win32 Version: 3.1.3.19
CodeBase: file:///C:/DuToanEta/ETA/DuToanEta.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.9136 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.9136 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.9136 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.9136 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.9136 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
Eta.IOKC
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/DuToanEta/ETA/Eta.IOKC.DLL
----------------------------------------
Accessibility
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.9136 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
EtaCore
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/DuToanEta/ETA/EtaCore.DLL
----------------------------------------
Eta.Base
Assembly Version: 1.0.0.2
Win32 Version: 1.0.0.2
CodeBase: file:///C:/DuToanEta/ETA/Eta.Base.DLL
----------------------------------------
Eta.SGPrint
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/DuToanEta/ETA/Eta.SGPrint.DLL
----------------------------------------
System.Data
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.9136 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Configuration
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.9136 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.9136 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Web
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.9136 (WinRelRS6.050727-9100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
----------------------------------------
SpreadsheetGear
Assembly Version: 6.0.3.236
Win32 Version: 6.0.3.236
CodeBase: file:///C:/DuToanEta/ETA/SpreadsheetGear.DLL
----------------------------------------
Eta3.TinhGiaNC
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/DuToanEta/ETA/Eta3.TinhGiaNC.DLL
----------------------------------------
Eta.NhanCongs.LuongCB
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/DuToanEta/ETA/Eta.NhanCongs.LuongCB.DLL
----------------------------------------
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
 

TrinhDo

ADMIN
Tham gia
21/8/19
Bài viết
292
Biểu cảm được nhận
13
Tuổi
30
Địa chỉ
Hà Nội
Website
dutoaneta.com.vn
Dự toán Eta chào anh chị !
Anh chị vui lòng liên hệ 0916 946 336 ( Trịnh ) để được hỗ trợ trực tiếp hoặc để lại số điện thoại em sẽ liên hệ hỗ trợ !
 
Top