Chia Sẻ Xử lý chuyển tiếp Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tham gia
22/8/19
Bài viết
62
Biểu cảm được nhận
8
Vậy việc áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng như thế nào?
Sau đây là văn bản số 61/BXD-KTXD ngày 25/10/2019; của Cục kinh tế xây dựng hướng dẫn việc Xử lý chuyển tiếp Nghị định 68/2019/NĐ-CP; về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
a) Cơ cấu các khoản mục chi phí theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP
Cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng; thực hiện theo cơ cấu các thành phần chi phí quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP; trong đó cơ cấu khoản mục chi phí gián tiếp trong chi phí xây dựng bao gồm: chi phí chung; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công; chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế và các chi phí gián tiếp khác còn lại.
b) Các định mức chi phí trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Các định mức chi phí theo tỷ lệ (%) trong chi phí xây dựng, lắp đặt thiết bị (gồm chi phí chung; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công; chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế và các chi phí gián tiếp khác còn lại); chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng có thể vận dụng theo quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; Quyết định công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017; của Bộ Xây dựng và các văn bản khác có liên quan; nhưng mức tối đa vận dụng không được cao hơn định mức tỷ lệ quy định tại các văn bản này.
Trên đây là nội dung hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng; trong thời điểm chờ các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính Phủ có hiệu lực.
quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 
Top